【MOMENTOR】C4D细腻产品表现课第二期

课程介绍

课程来自于 【MOMENTOR】C4D细腻产品表现课第二期

课程属于进阶课程,学生能简单使用C4D,一定需要有OCTANE或其他类似渲染器基础,课程主要以产品光影质感表现为主,对产品材质的探究会很细致,无建模内容。建议报名学生需要做过渲染,最好是产品相关。

C4D细腻产品第二期经过1年的时间终于推出!在保留第一期的基础上,此期大幅新增各类玻璃、金属、3S类型产品,同时也增加了更多干净细腻的质感表现,相比上期新增了一半以上的内容。
除涵盖OCTANE渲染器外,在每个新章节也都加入了RS内容,希望想学习RS的朋友或RS使用者都可更方便的学习本课程。

 

 

百度网盘部分截图

 

文件目录

/学习智库9/MOMENTOR】c4d产品表现案例课第二季2022【画质高清素材不全】
| ├──1
| | ├──00.mp4 822.0MB
| | ├──01.mp4 565.0MB
| | ├──02.mp4 119.0MB
| | ├──03.mp4 61.0MB
| | ├──04.mp4 123.0MB
| | ├──05.mp4 435.0MB
| | ├──06.mp4 365.0MB
| | ├──07.mp4 547.0MB
| | ├──08.mp4 430.0MB
| | ├──09.mp4 483.0MB
| | ├──10.mp4 32.0MB
| | ├──11.mp4 1.1GB
| | ├──12-1.mp4 115.0MB
| | ├──12-2.mp4 1.36GB
| | ├──12-3.mp4 648.0MB
| | ├──12-4.mp4 680.0MB
| | ├──12-5.mp4 327.0MB
| | ├──12-6.mp4 149.0MB
| | ├──12-7.mp4 193.0MB
| | ├──直播.mp4 663.0MB
| ├──2
| | ├──2.1.mp4 130.0MB
| | ├──2.10.mp4 233.0MB
| | ├──2.11.mp4 127.0MB
| | ├──2.12.mp4 157.0MB
| | ├──2.2.mp4 176.0MB
| | ├──2.3.mp4 171.0MB
| | ├──2.4.mp4 94.0MB
| | ├──2.5.mp4 483.0MB
| | ├──2.6.mp4 260.0MB
| | ├──2.7.mp4 430.0MB
| | ├──2.8.mp4 545.0MB
| | ├──2.9.mp4 615.0MB
| | ├──直播.mp4 675.0MB
| ├──3
| | ├──3.1.mp4 12.0MB
| | ├──3.10.mp4 242.0MB
| | ├──3.11.mp4 123.0MB
| | ├──3.12.mp4 277.0MB
| | ├──3.13.mp4 765.0MB
| | ├──3.2.mp4 117.0MB
| | ├──3.3.mp4 40.0MB
| | ├──3.4.mp4 307.0MB
| | ├──3.5.mp4 262.0MB
| | ├──3.6.mp4 136.0MB
| | ├──3.7.mp4 216.0MB
| | ├──3.8.mp4 158.0MB
| | ├──3.9.mp4 214.0MB
| | ├──直播.mp4 1.1GB
| ├──4
| | ├──4.1.mp4 1.3GB
| | ├──4.10.mp4 634.0MB
| | ├──4.11.mp4 221.0MB
| | ├──4.12.mp4 344.0MB
| | ├──4.2.mp4 158.0MB
| | ├──4.3.mp4 518.0MB
| | ├──4.4.mp4 225.0MB
| | ├──4.5.mp4 684.0MB
| | ├──4.6.mp4 79.0MB
| | ├──4.7.mp4 552.0MB
| | ├──4.8.mp4 522.0MB
| | ├──4.9.mp4 231.0MB
| | ├──直播.mp4 755.0MB
| ├──5
| | ├──5.1.mp4 640.0MB
| | ├──5.10.mp4 568.0MB
| | ├──5.2.mp4 192.0MB
| | ├──5.3.mp4 125.0MB
| | ├──5.4.mp4 310.0MB
| | ├──5.5.mp4 288.0MB
| | ├──5.6.mp4 251.0MB
| | ├──5.7.mp4 249.0MB
| | ├──5.8.mp4 226.0MB
| | ├──5.9.mp4 245.0MB
| | ├──直播.mp4 481.0MB
| ├──6
| | ├──6.1.mp4 879.0MB
| | ├──6.10.mp4 79.0MB
| | ├──6.2.mp4 333.0MB
| | ├──6.3.mp4 197.0MB
| | ├──6.4.mp4 108.0MB
| | ├──6.5.mp4 457.0MB
| | ├──6.6.mp4 186.0MB
| | ├──6.7.mp4 577.0MB
| | ├──6.8.mp4 388.0MB
| | ├──6.9.mp4 285.0MB
| | ├──直播.mp4 502.0MB
| ├──7
| | ├──7.1.mp4 736.0MB
| | ├──7.2.mp4 280.0MB
| | ├──7.3.mp4 250.0MB
| | ├──7.4.mp4 217.0MB
| | ├──7.5.mp4 254.0MB
| | ├──7.6.mp4 259.0MB
| | ├──7.7.mp4 183.0MB
| | ├──7.8.mp4 372.0MB
| | ├──7.9.mp4 351.0MB
| ├──8
| | ├──8.1.mp4 31.0MB
| | ├──8.2.mp4 113.0MB
| | ├──8.3.mp4 142.0MB
| | ├──8.4.mp4 225.0MB
| | ├──8.5.mp4 138.0MB
| | ├──8.6.mp4 472.0MB
| | ├──8.7.mp4 369.0MB
| | ├──8.8.mp4 359.0MB
| | ├──8.9.mp4 328.0MB
| ├──9
| | ├──9.1.mp4 477.0MB
| | ├──9.2.mp4 609.0MB
| | ├──9.3.mp4 259.0MB
| | ├──9.4.mp4 229.0MB
| | ├──9.5.mp4 851.0MB
| | ├──9.6.mp4 591.0MB
| | ├──9.7.mp4 232.0MB
| | ├──9.8.mp4 283.0MB
| | ├──9.9.mp4 973.0MB
| ├──素材
| | ├──1.zip 2.73GB
| | ├──2.zip 1.67GB
| | ├──3.zip 418.0MB
| | ├──4.zip 1.87GB
| | ├──5.zip 935.0MB
| | ├──6.zip 913.0MB
| | ├──7.zip 218.0MB
| | ├──8.zip 369.0MB
| | ├──9.zip 706B

阅读剩余
THE END